Regulamin serwisu „Kierowca doskonały” (wersja z dnia 25.12.2014)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych po dniu 25.12.2014 (PDF) (WORD) 

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych po dniu 19.11.2014 (PDF) (WORD) 

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych od dnia 12.09.2013 do 18.11.2014 (PDF) (WORD) 

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych do 12.09.2013 roku (PDF) (WORD).

 

§1. Definicje

 1. Serwis – produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Kierowca doskonały” znajdujący się pod adresem e-prawojazdy.eu.
 2. Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu.
 3. Umowa o dostępie do systemu – umowa licencji udzielana przez Operatora Systemu, upoważniająca OSK do korzystania z Serwisu,
 4. OSK –klient Operatora Systemu korzystający z dostępu do Serwisu na podstawie Umowy o dostępie do systemu.
 5. Pracownik OSK –klient Operatora Systemu, którego konto i dostęp został stworzony przez OSK.
 6. Kursant –  klient Operatora Systemu, którego konto i dostęp został stworzony przez OSK przy pomocy Identyfikatora Indywidualnego.
 7. Użytkownik demonstracyjny - użytkownik, który aktywował konto Demonstracyjne OSK lub Konto Demonstracyjne Kursanta
 8. Identyfikator Indywidualny – kod dostępu do systemu umożliwiający stworzenie konta Kursanta w Systemie.
 9. Kurs - materiały umożliwiających zdobycie wiedzy w określonym zakresie przez Kursanta. Rodzaj kursu jest definiowany przez Identyfikator Indywidualny.
 10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
 11. Serwis Testy – produkt w postaci rozwiązania informatycznego Testy znajdujący się pod adresem testy.grupaimage.pl.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. OSK, Pracownik OSK, Kursant oraz Użytkownik Demonstracyjny uzyskuje dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wymaganych podczas rejestracji.
 2. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zalogowaniu na stronie e-prawojazdy.eu za pomocą przeglądarki internetowej z włączonych systemem ciasteczek i obsługą środowiska JavaScript oraz Flash 11+.
 4. Serwis serwisem informacyjno – edukacyjnym, ułatwiającym zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwem ruchu drogowego, prowadzonym w formie wykładów.  Serwis nie zastępuje konieczności odbycia kursu prawa jazdy oraz zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 5. Zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 6 lit.d Kursant który stworzył konto zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, może uzyskać również dostęp do Serwisu Testy pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Serwisu Testy.
 6. Ciasteczka używane w serwisie służą do identyfikacji użytkownika oraz celów statystycznych.
 7. OSK, Pracownik OSK, Kursant  oraz Użytkownik Demonstracyjny mogą nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

 

§3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
 2. OSK, Pracownik OSK, Kursant  oraz Użytkownik Demonstracyjny przez akceptację Regulaminu, na warunkach w nim określonych, powierza Operatorowi Systemu przetwarzanie danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji usług, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu.
 3. Operator Systemu zobowiązuje się do przetwarzania danych, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 4. OSK, Pracownik OSK i Kursant ponoszą odpowiedzialność za treść danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu.
 5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skutecznej rejestracji i uzyskania dostępu do Serwisu.
 6. OSK, Pracownik OSK, Kursant  oraz Użytkownik Demonstracyjny mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikacji i żądania usunięcia z systemu zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych
 7. Żądanie usunięcia danych należy przesyłać na adres Operatora Systemu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie konta lub modyfikacja danych jest niedopuszczalne, jeżeli:
  1. może skutkować utratą integralności danych na poziomie OSK.
  2. likwidacja konta lub modyfikacja danych konta OSK skutkuje likwidacją kont Pracowników OSK i Kursantów.
 9. Usunięcie konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

 

§4. Konto OSK

 1. Aby uzyskać dostęp do Systemu niezbędne jest zawarcie Umowy o dostępie do systemu oraz podanie następujących dane:
  1. Dane OSK: Nazwę szkoły, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, telefon, fax, adres email,
  2. Dane rozliczeniowe do faktury: nazwa firmy, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, miejscowość, nip
  3. Dane osoby uprawnionej do kontaktów ze strony OSK: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer pesel.
  4. OSK, podając dane podczas rejestracji:
  5. oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
   1. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przez Operatora Systemu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu)
   2. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat zmian w Serwisie.
  6.  Po zawarciu Umowy o dostępie do systemu oraz danych w/w Operator Systemu przekaże za pomocą poczty elektronicznej list zawierający:
   1. adres strony umożliwiający logowanie do Systemu
   2. login oraz hasło dostępu do Systemu
  7. Konto OSK umożliwia.
   1. zapoznanie się z treścią Kursów i materiałów dodatkowych dostępnych dla kursantów
   2. tworzenie kont pracownikom OSK, w tym wykładowcom
   3. czasową deaktywację i ponowną aktywację kont pracownika OSK, w tym wykładowcy
   4. przydzielanie i zmianę uprawnień pracownikom OSK, w tym wykładowcom
   5. tworzenie kont Kursantów
   6. edycje danych Kursantów
   7. zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy
   8. kwalifikację do egzaminu wewnętrznego
   9. kończenia szkolenia Kursantów
   10. dodawanie zajęć do harmonogramów Kursanta i pracowników OSK, w tym wykładowców
   11. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu
   12. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK.
   13. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

 

§5. Konto Pracownika OSK

 1. Konto Pracownika OSK jest tworzone przez OSK przez wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:
  1. Imie i nazwisko
  2. pesel, data urodzenia
  3. numer telefonu
  4. adres e-email
  5. numer uprawnień instruktora nauki jazdy.
 2. Po stworzeniu konta Pracownika OSK na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto.
 3. Po aktywacji konta przez Pracownika OSK i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
 4. Konto nie może być usunięte z systemu może jednak zostać deaktywowane.
 5. Każdy Pracownik OSK może mieć w szczególności uprawnienia w następującym zakresie:
  1. Zakup materiałów szkoleniowych - umożliwia zamawianie w imieniu szkoły materiałów wraz z kodami dostępu
  2. Dodawanie Kursantów - umożliwia dodawanie Kursantów do Systemu
  3. Edycja danych Kursantów - umożliwia zmianę danych Kursantów (imienia, nazwiska, numeru telefonu)
  4. Zamykanie szkolenia Kursantów -  umożliwia zamykanie procesu szkolenia kursantów w imieniu szkoły - bez względu na spełnienie warunków.
  5. Edycja informacji o zakwalifikowaniu Kursanta do egzaminu wewnętrznego - umożliwia kwalifikowanie Kursanta do egzaminu wewnętrznego
  6. Edycja informacji o zaliczeniu egzaminu wewnętrznego - umożliwia zaznaczanie zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
  7. Zarządzanie harmonogramami własnych Kursantów - możliwość zmiany harmonogramów własnych Kursantów
  8. Możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji - możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji
 6. Konto Pracownika OSK umożliwia – w przypadku domyślnego ustawienia uprawnień:
  1. zapoznanie się z treścią Kursów i materiałów dodatkowych dostępnych dla kursantów
  2. tworzenie kont Kursantów
  3. edycje danych Kursantów
  4. zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy
  5. kwalifikację do egzaminu wewnętrznego
  6. kończenia szkolenia Kursantów
  7. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu
  8. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK.
 7. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości systemu.

 

§6. Konto Kursanta

 1. Do stworzenia konta Kursanta niezbędny jest identyfikator indywidualny.
 2. Konto Kursanta jest tworzone przez OSK lub uprawnionego pracownika OSK, przez wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:
  1. imię i nazwiska
  2. numer profilu kandydata na kierowcę
  3. pesel
  4. adres email
  5. numer telefonu
  6. identyfikator indywidualny
 3. Po stworzeniu konta na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto.
 4. Po aktywacji konta przez Kursanta i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
 5. Konto nie może być usunięte z systemu może jednak zostać deaktywowane.
 6. Konto Kursanta umożliwia:
  1. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych
  2. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie serwisu
  3. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK
  4. dostęp do kursu na kategorie B w serwisie Testy znajdującym się na stronie http://testy.grupaimage.pl/ po stworzeniu konta obejmującego  3 miesięczny dostęp do pytań podobnych do stosowanych podczas testów na prawo jazdy
 7. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

§6a. Konto Demonstracyjne

1. W systemie istnieją dwa konta demonstracyjne:
a) Konto OSK
b) Konto Kursanta
2. Aktywacja konta demonstracyjnego OSK:
a) aktywacja konta następuje po wprowadzeniu identyfikatora i odpowiednich danych na stronie demo.e-prawojazdy.eu oraz akceptacji poniższego regulaminu
b) aby aktywować należy wprowadzić dane:
- imię, nazwisko, telefon i adres email osoby dokonującej aktywacji
- nazwę osk, telefon, nip i adres email, w imieniu której identyfikator jest aktywowany
c) po kliknięciu Wyślij na podany adres email zostanie wysłany kod aktywacyjny pozwalający dokończyć proces aktywacji.
d) po aktywacji konta i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
3. Konto Demonstracyjne OSK umożliwia:
a. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych
b. zapoznanie się z mechanizmami działania systemu.
4. W ramach konta demonstracyjnego OSK zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu oraz przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do systemu.
5. Aktywacja konta demonstracyjnego Kursanta:
a) aktywacja konta następuje po wprowadzeniu identyfikatora i odpowiednich danych na stronie kursant.e-prawojazdy.eu oraz akceptacji poniższego regulaminu
b) aby aktywować należy wprowadzić dane:
- identyfikator
- adres e-mail osoby aktywującej Konto Demonstracyjne Kursanta
c) po aktywacji na podany adres email zostanie wysłany kod aktywacyjny pozwalający dokończyć proces aktywacji.
d) po kliknięciu Wyślij konta staje się aktywne.
6. Konto Demonstracyjne Kursanta umożliwia:
a. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych
b. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie serwisu
c. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach przykładowej szkoły
7. W ramach Konta Demonstracyjnego Kursanta zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu oraz przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do systemu.
8. Właściowości kont demonstracyjnych uzależnione są od rodzaju Identyfikatora demonstracyjnego i mogą być zmienione przez Operatora Systemu.

§7. Kurs

 1. Kursy dostępne w systemie: Kierowca doskonały, Kierowca doskonały CD spełniają wymagania prawne zawarte  w  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. z późn. zmianami), Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr .995) dotyczące w zakresie:
  1.     zawartości merytorycznej
  2.     wymagań stawianych wykładom, które mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców
 2.  Operator Serwisu przykłada najwyższą wagę do poprawności Kursów.
 

§8. Zakup identyfikatorów indywidualnych 

 1. Zamówienia na identyfikatory indywidualne mogą zamawiać jedynie OSK lub uprawnieni Pracownicy OSK, po spełnieniu warunków wymienionych w § 4.1, § 4.2, § 4.3,
 2. Zamówienie może zostać złożone: telefonicznie lub za pomocą specjalnego formularza w Serwisie na stronie e-prawojazdy.eu..
 3. Złożenie zamówienia złożonego w Serwisie za pośrednictwem strony e-prawojazdy.eu jest potwierdzane informacją przesłaną do OSK w wewnętrznym systemie pocztowym Serwisu.
 4. Dopuszczalnym jest odstąpienie od zamówienia i zwrot nieaktywowanych identyfikatorów indywidualnych.
 5. OSK może dokonać zwrotu zamówionych i nieaktywowanych identyfikatorów indywidualnych, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od ich otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (odstąpienie od umowy).
 6. Operator Systemu dokonuje zwrotu należności za zwrócone nieaktywowane identyfikatory indywidualne w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty otrzymania zwróconych identyfikatorów
 7. Jeżeli użycie identyfikatora indywidualnego nie umożliwia  stworzenia konta Kursanta w Serwisie lub w inny sposób jest niezgodny z Regulaminem, OSK może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Operatora Systemu z tytułu niezgodności towaru z umową (reklamacja) na zasadach ogólnych.Zasady i tryb składania i rozpatrywania reklamacji reguluje § 11 Regulaminu.
 

§9. Dostępność  Systemu 

 1. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych, przy czym ważność kursów i egzaminów płatnych zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu. Przedłużenie to nie obejmuje Kont Demonstracyjnych.
 2. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Systemu, Pracownicy OSK i Kursanci zostaną poinformowani na co najmniej 48 godzin wcześniej, za pomocą wewnętrznej poczty systemu, a OSK za pomocą poczty elektronicznej podanej podczas tworzenia konta.

 

§10. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Operator systemu jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
 2. Operator systemu za pośrednictwem strony internetowej e-prawojazdy.eu. udostępnia Użytkownikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator systemu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologięCookies,  zainstalowanie obsługi Java Script oraz Flash 11+.oraz MS Internet Explorer 8.0+, Opera 12+, Chrome 24+, Firefox, Safari,
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
  4. Operator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania konfiguracji systemów i przeglądarek internetowych o niestandardowych ustawieniach.
 4. Operator systemu zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator systemu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator systemu ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  1.    kodowanie transmisji danych https
  2.    kodowanie bazy danych osobowych;
  3.    zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 6. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).
 

§ 11 Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przysługuje OSK, Pracownikom OSK i Kursantom.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, lub e-mailem na adres e-mail redakcja@grupaimage.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu „Kierowca Doskonały”. Reklamacja powinna obejmować:
  1.      imię i nazwisko składającego reklamację,
  2.      login Użytkownika w systemie,
  3.      adres zamieszkania zgłaszającego,
  4.      dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  5.      wskazanie żądań składającego reklamację
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 2 powyżej.
 5. Operator systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator systemu.

 

§12. Rozwiązanie umowy

 

 1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu  przez OSK, Pracownika OSK lub Kursanta, Operator Systemu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostępie do systemu ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Za istotne naruszenie postanowień Umowy o dostępie do systemu, uważa się w szczególności:
  1. naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. naruszenie przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi Systemu,
  3. udostępnianie kodu dostępu, loginu dostępu  Użytkownika osobom trzecim.
 3. OSK może odstąpić od Umowy o dostępie do systemu, jeżeli wskutek niewykonania przez Operatora Systemu obowiązków wynikających z Umowy korzystanie z Serwisu byłoby niemożliwe, poważnie utrudnione lub nie spełniało oczekiwanego celu znanego OSK.
 4. Operator Systemu może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu pisemnie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może wypowiedzieć umowy przez okres 2 lat liczonych od dnia jej zawarcia.
 5. OSK może wypowiedzieć Umowę o dostępie do systemu pisemnie, w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

§11. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej e-prawojazdy.eu.
 2. Operator systemu jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu  z zachowaniem zasad określonych poniżej.
 3. Operator systemu wprowadzając zmiany do Regulaminu Serwisu, informuje o wprowadzonych zmianach na stronie internetowej e-prawojazdy.eu publikując nowe brzmienie Regulaminu oraz informując o dacie, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Kursów, które zostały rozpoczęte i nie zakończone  przed datą, od której obowiązuje zmieniony Regulaminu.
 5. Zmieniony Regulaminu dotyczy Kursów, z których korzystają Kursanci, którzy aktywowali Identyfikator Indywidualny po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Aktywacja identyfikatora indywidualnego wiąże się z koniecznością akceptacji zmienionego Regulaminu.

 

§12. Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.z 2006r. Nr.90, poz.631 z późn. z zmianami).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.